terug naar start


Herstellingswerken
aan de Brugse beiaard

Rénovation
du carillon de Bruges

Renovation
of the Bruges carillon

Maandag 7 december 2009 startten belangrijke renovatiewerken aan
de Brugse beiaard.
De beiaard bleef stil tot
juni 2010.

Op deze pagina kan u een chronologisch overzicht van de werken zien.

Lundi, le 7 décembre 2009, départ des travaux de rénovation du
carillon de Bruges.
Le carillon restait muet jusqu'en Juin 2010.

Consultez cette page pour voire un aperçu chronologique des traveaux.
December 7th, 2009: start of a complete renovation of
the Bruges carillon.
The carillon was silent
until June 2010.

On this page you can see a chronological overview of the works.
     


click      
°°°°°°°°° situatie tot 2010 situation avant 2010 situation before 2010
07.12.2009 stil leggen van de trommel le tambour s'arrête the drum goes silent
16.12.2009 laatste concert ... le dernier concert ... last concert ...
12.01.2010 demontage klokken démontage des cloches disassembly of bells
05.02.2010 teksten op de nieuwe klokken textes sur les nouvelles cloches texts on the new bells
09.02.2010 klepels en hamers battants et marteaux clappers and hammers
02.03.2010 Dumery klokken cloches de Dumery Dumery Bells
16.03.2010 model van de nieuwe klokken modelles des nouveaux cloches models of the new bells
17.03.2010 eerste nieuwe klokken !!! à la fonderie: les nouvelles cloches first new bells are casted
23.04.2010 nieuwe klokken in Brugge les nouvelles cloches à Bruges new bells in Bruges
10.05.2010 terug de toren in rentrée des cloches à Bruges bells back in the tower
10.06.2010 het nieuwe klavier le nouveau clavier the new keyboard
11.06.2010 luister naar het verschil !!! écoutez la différence !!! hear the difference !
10.09.2010 nieuwe hamers nouveaux marteaux new clappers
23.12.2010 versteek van de trommel programmation du tambour programming the drum

terug naar start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

situatie tot 2010
situation avant 2010
situation before 2010

  top

barsten aan
de ophangbalken

craquage des
poutres en bois

bursts to the suspension beams

 

aangetaste hamers

marteaux dégradés

degraded hammers

 

gebroken klepels
automatisch spel

marteau rompu
du jeu automatique

broken clappers
automatic game

 

uitgevallen klepels

marteau manquant

lost clapper

 

ontregeld
automatisch spel

jeu automatique
désordonné et pollué

disordered
automat

 

uitgesleten pinnen

notes usées
du tambour

worn pins

 

roeste ophangbouten
van klokken

corrosion des
boulons de
suspension
des cloches

rusty suspension
bolts of clocks

 
   
   

doorroeste klepelogen

corrosion des
yeux des battants

rust clapper eyes

 

waterschade
aan het klavier

dégâts des
eaux au clavier

water damage
at the keyboard

 

versleten
pedaaltoetsen
in klavier

clavier pédale:
touches usées

worn pedal
keys in keyboard

 

roest in het uurwerk

corrosion dans
l'horlogerie

corrosion in
the clockwork

 
 
 
   


 

7.12.2009
stil leggen van de trommel
le tambour s'arrête
the drum goes silent
top

Prélude:Sinds 1985: 5.000.000ste bezoeker aan de Halletoren en de beiaard: met gelukwensen van Burgemeester Patrick Moenaert en Eerste Schepen Yves Roose.

Depuis 1985: 5.000.000 visiteurs dans le beffroi de Bruges! Félicité par le Maire de Bruges, Mr. Patrick Moenaert et le Premier Echevin Mr. Yves Roose.

Since 1985: 5.000.000 visitors to the tower and the carillon !!! Congratulations by Mr. Patrick Moenaert, Mayor and Yves Roose, First Alderman.

Burgemeester Patrick Moenaert (rechts) en Eerste Schepen Yves Roose (links) met Frank Deleu, stadsbeiaardier (midden) bij het uurwerk en de trommel: stil voor 6 maanden...

Le Maire de Bruges, Mr. Patrick Moenaert (à droite) et le Premier Echevin Yves Roose (à gauche) avec Frank Deleu, carillonneur de la ville près de l'horloge et du tambour: ne sonne plus pour 6 mois...

The Mayor of Bruges, Mr. Patrick Moenaert (right) and First Alderman, Mr. Yves Roose (left) with Frank Deleu, city carilloneur at the tower clock and the drum: silent for next 6 months ...

 

 

16.12.2009
laatste beiaardconcert ...
le dernier concert de carillon ...
last carillon concert ...
top

....

....

....

....

....

....

 

 

 

12.01.2010
demontage van drie klokken
démontage de trois cloches
disassembly of three bells
top

Drie Dumery klokken (1743 en 1745) worden uit de toren gehaald voor onderzoek. Klank- en profielanalyse ter voorbereiding van het gieten van 21 nieuwe klokken.

Trois cloches de Dumery (1743 et 1745) sont démontées pour des recherches. L'analyse des tons et du profil en préparation de la modélisation de 21 nouvelles cloches.

Three bells by Dumery (1743 and 1745) are disassembled for research on one quality and profile. All in preparation of the casting of 21 new bells.

 

GEORGIUS DU MERY ME FECIT BRUGIS ANNO 1743 (1745)

 

Dumeryklok (1743): uitslijting door de hamers van het automatisch spel.

Cloche de Dumery (1743): les points de contact des marteaux pour le jeux automatique.

Dumery bell (1743) with erode from the hammers of the automat.

 

 

05.02.10
teksten op de nieuwe klokken (gekozen door de Bruggelingen)
textes sur les nouvelles cloches (choisis par les Brugeois)
texts on the new bells (selected by the people of Bruges)


de klokken gegoten door
Kon. Eijsbouts, Asten, Nederland


les cloches fondues par
Royal Eijsbouts, Asten, Pays-Bas

the new bells casted by
Royal Eijsbouts, Asten, The Netherlands


top

nr.

- tekst - texte - text

27

P. Moenaert, Burgemeester - Y. Roose, M. Van Volcem, B. Laloo,
J.-P. Vanden Berghe, L. Mus, J.-M. Bogaert, A. Lambrecht, B. De Cuyper,
H. Decleer, F. Vandevoorde, Schepenen - J. Coens, Stadssecretaris

28

A., J., en H. Leemans, H. Fromont, D. Berger, L. Hubené, R. Berragan,
E. Dupan, A. Nauwelaerts, E. Uten, A. Lombaert, F. Deleu -
Stadsbeiaardiers 1737 - 2010

29

Ode aan 500 jaar beiaard

30

Ode aan Brugge, Unesco Werelderfgoedstad

31

Ode aan het Begijnhof

32

Ode aan de reien en bruggen

33

Ode aan de torens van Sint-Salvator, O.-L.-Vrouw en het Belfort

34

Ode aan processies van Heilig Bloed en Blindekens

35

Ode aan de Praalstoet van de Gouden Boom

36

Ode aan de Markt van Brugge

37

Ode aan het Brugse kant

38

Ode aan de molens en de Brugse vesten

39

Ode aan de Brugse Musea en cultuur

40

Ode aan het Concertgebouw en de muziek

41

Ode aan Brugge groene fietsstad

42

Ode aan sportstad en zorgende stad Brugge

43

Ode aan de haven van Zeebrugge

44

Ode aan Guido Gezelle en de poëzie

45

Ode aan Brugge, gastronomische topper

46

Ode aan het Brugs patrimonium

47

Ode aan de Vlaamse primitieven


 

09.02.2010
klepels en hamers worden weggevoerd ...
marteaux et battants au transport ...
clappers and hammers on transport ...
top

 

 

 


 

02.03.2010
8 grote Dumery klokken beneden...
8 cloches de Dumery descendues ...
8 Dumery bellscoming down ...
top

Dumeryklok nr. 19 (1745)

Cloche nr. 19 de Dumery (1745)

Dumery bell nr. 19 (1745)

Dumeryklok nr. 20 (1742)

Cloche nr. 20 de Dumery (1742)

Dumery bell nr. 20 (1742)

 

 

Dumeryklok nr. 17 (1743)

Cloche nr. 17 de Dumery (1743)

Dumery bell nr. 17 (1743)

Dumeryklok nr. 23 (1743)

Cloche nr. 23 de Dumery (1743)

Dumery bell nr. 23 (1743)

 

16.03.2010
voorbereidingen voor de gieting van 17.03 ...
préparations pour la première fonte de cloches ...
preperations for the first cast of bells ...
top

Model van een nieuwe klok in was

Modelle d'une cloche à fondre

Model in wax of one of the new bells

Originele Dumery versieringen worden aangebracht

Avec les décorations originales de Dumery

With original Dumery ornaments

 

 

Klaar voor de gietoven op 17 maart !!!

Prêt pour être coulé le 17 mars !!!

Ready to be cast on March 17th !!!

 

 

17.03.2010
bezoek aan Clock-o-Matic en Kon. Eijsbouts...
visite chez Clock-o-Matic et Royal Eijsbouts ...
visit to Clock-o-Matic and Royal Eijsbouts...
top

Eerst: bezoek aan Clock-o-Matic, restaurateurs van de Brugse beiaard: Wim Berteloot, assistent beiaardier van Brugge bespeelt het herstelde oefenklavier.

Premier arrêt: visite chéz Clock-o-Matic, restaurateurs du carillon de Bruges: Wim Berteloot, assistant carillonneur de Bruges joue le clavier d'étude restauré.

First stop: Visit to Clock-o-Matic, restauring the Bruges carillon: try out by Wim Berteloot, assistent carillonneur in Bruges, of the renovated practice keyboard at Clock-o-Matic.

Radio 2 luistert naar Norbert Van Wijnsberghe, CEO van Clock-o-Matic

Radio 2 (VRT) écoutant Norbert Van Wijnsberghe, CEO de Clock-o-Matic

Radio 2 (VRT) listening to Norbert Van Wijnsberghe, CEO Clock-o-Matic

Kon. Eijsbouts: eerste 7 klokken worden gegoten !

Royal Eijsbouts: les 7 premières cloches fondues !

Royal Eijsbouts: cast of the first 7 bells !

en nu wachten ...

puis ... attendre

and now... waiting ...


23.04.2010
nieuwe klokken in het Stadhuis van Brugge...
les cloches à l'Hôtel de Ville...
the new bells in the City Hall of Bruges...
top

De nieuwe klokken werden tentoongesteld in het Stadhuis van Brugge .

Les cloches à l'Hôtel de Ville de Bruges.

The new bells in the City Hall of Bruges..

...

...

...

 

10.05.2010
klokken terug in de toren...
les cloches de retour...
bells coming back in the tower...
top

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

 

10.06.2010
het nieuw klavier ...
le nouveau clavier ...
the new keyboard ...


top
Klavier Brugge

...

...

...

 

 

11.06.2010
luister naar het verschil:
écoutéz la différence...
hear the difference ...


top
luister Denyn, Postludium in d (mp3)

vóór de restauratie

avant la restauration

before the restauration

na de restauratie

après la restauration

after the restauration

 

 

10.09.2010
nieuwe hamers automatisch spel
les marteaux pour le jeu automoatique
new clappers for the drum
top

 

 

 

 

 

23.12.2010
versteek van de trommel voor het automatisch spel
programmation du tambour
programming the drum
top

De trommel (Anthonius de Hondt, 1742-1748) bedient 122 hamers en heeft 30.000 gaatjes om pinnen te plaatsen.

Le tambour (Anthonius de Hondt, 1742-1748) dirige 122 marteaux et compte 30.000 trous pour programmer les notes.

The drum (Anthonius de Hondt, 1742-1748) commands 122 clappers and counts 30.000 holes for mprogamming notes.

Tot Pasen 2022 hoort u:
Jusque Pâques 2022 vous entendez:
Until Eastern 2022 you can hear:


>>>>>>>>> door de maatregelen rond het bestrijden van het Coronavirus is de versteek, die voorzien was in de week voor Pasen, voor onbepaalde tijd uitgesteld. <<<<<<<<<<<

UUR:
Sonatine in G anh. 5: Moderato en Romanze - Ludwig van Beethoven (1770 - 1827).
2020 is een Beethovenjaar.

KWART NA:
L'homme armé: basismelodie voor talloze polyfone composities. In 2020 een topstuk in het Concertgebouw. Missa L'homme armé van Guillaume Dufay (ca. 1397 - 1474) was geschreven voor de St.-Donaaskathedraal.

HALF UUR:
Dance of the hours - Amilcare Ponchielli (1834 - 1886).
Een knipoog naar het automatisch spel van de beiaard.

KWART VOOR:
Ave Maria - Joseph Ryelandt (1870 - 1965).
150 jaar geleden geboren. Hij was een laat romantisch Brugs componist en directeur van het Stedelijk Muziekconservatori
um van Brugge. Hij wordt dit jaar met verschillende concerten herdacht in het Concertgebouw.

Alle muziek is bewerkt voor gebruik op de speeltrommel van de Brugse beiaard door Wim Berteloot, stadsbeiaardier.

 

 

 

 

click  
top  
°°°°°°°°° situatie tot 2010 situation avant 2010 situation before 2010
07.12.2009 stil leggen van de trommel le tambour s'arrête the drum goes silent
16.12.2009 laatste concert ... le dernier concert ... last concert ...
12.01.2010 demontage klokken démontage des cloches disassembly of bells
05.02.2010 teksten op de nieuwe klokken textes sur les nouvelles cloches texts on the new bells
09.02.2010 klepels en hamers battants et marteaux clappers and hammers
02.03.2010 8 Dumeryklokken 8 cloches de Dumery 8 Dumery bells
16.03.2010 model van de nieuwe lokken modelles des nouveaux cloches models of the new bells
17.03.2010 eerste nieuwe klokken !!! à la fonderie: les nouvelles cloches first new bells are casted
23.04.2010 nieuwe klokken in Brugge les nouvelles cloches à Bruges new bells in Bruges
10.05.2010 terug de toren in rentrée des cloches à Bruges bells back in the tower
10.06.2010 het nieuwe klavier le nouveau clavier the new keyboard
11.06.2010 luister naar het verschil !!!! écoutez la différence !!!! hear the difference !!!
10.09.2010 hamers automatisch spel marteaux clappers
23.12.2010 versteek van de trommel progammation du tambour programming the drum
 terug naar start